icafe 9.1.7.0 + PNP & Win 10 2004 build 9041.388

0

– Bản icafe 9.1.7 đã test skin, crack + fix menu games cũng như hiện xanh client.
Download :
• Bản icafe  không PNP/ icafe none PNP :lik Icafe9.1.7.0.zip

• Bản PNP / icafe PNP :lik Icafe9.1.7.0 – PNP VGA.zip
• PNP VGA mới nhất / Latest PNP: :lik PNP-9.1.7.zip

Image w10-2004 :  Bản image này khi sử dụng PNP VGA sẽ có Nvidia Control Panel. (PNP with Nvidia Control Panel)
https://drive.google.com/file/d/1BRzotUv-fxXHLefubg7c4nZAsCU5KHDI/view?usp=sharing

– Link folder tất cả các bản icafe / image (All icafe version and image)
:lik 4.ICAFE – IMAGE – Google Drive