SCB họp bất thường bàn việc niêm yết HOSE và tăng vốn thêm 15.000 tỉ đồng

SCB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 15.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2020-2023, riêng năm 2020-2021 tăng 5.000 tỉ. Ngoài ra, ngân hàng cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên SCB với mục tiêu chậm nhất là năm 2025.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào sáng 7/12/2020.

Nội dung chính của của cuộc họp là nhằm thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ 15.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2020 – 2025; riêng năm 2020 – 2021 tăng 5.000 tỉ đồng thông qua việc chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tức tỉ lệ thực hiện 32,9%.

Với số vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ dùng 4.000 tỉ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, dành 500 tỉ đồng để đầu tư vào tài sản cố định và hiện đại hóa công nghệ thông tin; 500 tỉ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở hoạt động và hệ thống nhận diện thương hiệu SCB.

Giao Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất phương án cụ thể trong từng thời kì, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hiện vốn điều lệ của SCB ở mức 15.231 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ đề xuất cổ đông thông qua lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) với mục tiêu chậm nhất là năm 2025. Giao HĐQT xây dựng lộ trình cụ thể từng năm và thực hiện các công việc thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông phê duyệt chủ trương đối với giao dịch nhân tái án để thay thế/cấn trừ nghĩa vụ tả nợ có giá trị lớn hơn 20% vốn điều lệ.

Ngoài ra, dự kiến cổ đông SCB sẽ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng tại cuộc họp bất thường lần này.

• VietnamBiz