VietinBank đăng kí áp dụng Basel II theo phương thức cơ bản từ ngày 1/1/2021

VietinBank chính thức có văn bản báo cáo NHNN về việc áp dụng Thông tư 41 (Basel II theo phương thức cơ bản) kể từ ngày 1/1/2021.

z2245269154967_3307e1093ad11c7e6eecf880a8d79496.jpg

Một điểm giao dịch của VietiBank. (Ảnh: Quang Hưng)

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) thông báo chính thức đăng ký áp dụng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN (Thông tư 41) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kể từ ngày 1/1/2021 sau một thời gian nghiên cứu và triển khai các dự án thuộc chương trình Basel II.

VietinBank cho biết đã sớm đáp ứng toàn diện các yêu cầu theo Thông tư 41 và các tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy định, quy trình kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nhân sự… 

Theo đó: (i) Mô hình 3 tuyến bảo vệ được VietinBank kiện toàn ngay trong quý III/2015; (ii) Cơ sở hạ tầng về Công nghệ thông tin được cải thiện, dữ liệu toàn hàng được chuẩn hóa và thông tin hai chiều giữa chi nhánh và Trụ sở chính trong công tác QTRR được tăng cường; (iii) Hoàn thành các phương pháp tính vốn theo quy định của Thông tư 41 và theo thông lệ quốc tế, chủ động nghiên cứu phương pháp luận quản lý các rủi ro mới tại Trụ cột 2 như: Rủi ro danh tiếng, rủi ro mô hình trên cơ sở phối hợp và tận dụng kinh nghiệm từ đối tác chiến lược quốc tế và (iv) Nghiên cứu ban hành hoặc điều chỉnh các quy định, quy trình, sản phẩm, các văn bản hướng dẫn vận hành hệ thống, xử lý tác nghiệp theo hướng tinh gọn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và VietinBank.

Trong thời gian qua, VietinBank cũng đã triển khai các giải pháp tại Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”; và thực hiện các biện pháp cải thiện vốn từ nguồn lực nội tại của VietinBank để nâng cao năng lực vốn tự có, bao gồm: Bổ sung vốn điều lệ; phát hành trái phiếu thứ cấp; nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư, góp vốn. 

Song song với tăng cường quy mô vốn, VietinBank cũng điều chỉnh cơ cấu danh mục tài sản có rủi ro, kiểm soát hệ số rủi ro bình quân, tạo nền tảng để VietinBank có thể duy trì đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn đáp ứng theo quy định tại Thông tư 41 từ đầu năm 2021.

Ngày 23/11/2020, Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã phê duyệt thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích các quỹ năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Đây là yếu tố quan trọng giúp VietinBank hoàn thành mục tiêu tại Đề án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 và tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tăng cường khả năng đáp ứng vốn cho nền kinh tế.

Với thành quả của các dự án thuộc chương trình Basel II trong hơn 5 năm chuẩn bị và năng lực vốn được cải thiện, ngày 23/12/2020, VietinBank đã chính thức có văn bản báo cáo NHNN về việc áp dụng Thông tư 41 tại VietinBank từ ngày 1/1/2021.

• VietnamBiz